Nadzwyczajne zebranie członków – 30. stycznia

W niedzielę 30. stycznia odbyło się nadzwyczajne zgromadzenie ogólne członków ZSCh.

Celem spotkania było zatwierdzenie drobnych poprawek w projekcie nowego statutu zboru zasugerowanych przez Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji.

Spotkanie poprowadził sekretarz zboru Leszek Czyż. Uchwałę zatwierdzającą poprawki przyjęto jednogłośnie przy reprezentacji 179 z 198 zarejestrowanych członków zboru.

Ufamy, iż była to ostatnia poprawka przed ostatecznym zatwierdzeniem statutu przez organy państwowe.

Przełożony Piotr Pilch podziękował Zgromadzeniu Ogólnemu za udział w głosowaniu i zaangażowanie w ważne dla zboru wydarzenie.