Naszym głównym celem jest szerzenie wiary chrześcijańskiej wśród wszystkich ludzi oraz nauczanie tych, którzy mają takie pragnienie, aby zachowywać wszystkie przykazania Jezusa (Ewangelia Mateusza 28:18-20). Wierzymy w Biblię jako święte pismo, natchnione przez Boga i zawierające wszystko, czego ludzie potrzebują do zbawienia. Biblia jest dla nas autorytetem i podstawą wszystkiego, co robimy.

Słowa samego Jezusa

W Kościele Aktywnych Chrześcijan zwiastujemy, że Boża miłość została objawiona poprzez przykazania, jakie w Kazaniu na Górze dał nam Jezus. Są to prawa życia, dane ku pożytkowi zarówno poszczególnym ludziom, jak i całemu społeczeństwu.

Łaska Jezusa dla tych, którzy uwierzyli w Niego, zawiera również moc, by przestrzegać Jego przykazań, a te z kolei niosą ze sobą obietnice, które sprawiają, że ludzie są szczęśliwi, bez wyjątku.

Ma to pozytywny wpływ na nasze relacje, zarówno w domu, w Zborze, jak i w życiu zawodowym.

Punkt wyjścia jest taki sam dla wszystkich ludzi.

szczęśliwi, bez wyjątku

Początek: byliśmy zagubieni

Zwiastujemy, że z powodu upadku w grzech, każdy człowiek rodzi się z samolubną, egoistyczną naturą, zepsutą przez grzech.

Ta samolubna istota ma negatywny wpływ na nasze relacje z innymi ludźmi oraz na nasze własne szczęście. Ponieważ każdy człowiek zostanie poddany Bożemu sądowi z powodu grzechu, wszyscy potrzebujemy pojednać się z Bogiem.

„jak napisano: Nie ma ani jednego sprawiedliwego”

List do Rzymian 3,10

Przebaczenie i pojednanie

Jezus sprawił, że pojednanie jest możliwe – wycierpiał śmierć na krzyżu z powodu ludzi, mimo, że sam był niewinny i nigdy nie zgrzeszył. Dzięki tej ofierze, każdy, kto chce uwierzyć w Jezusa, może otrzymać przebaczenie swoich grzechów i pojednać się z Bogiem.

„Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.”

List do Rzymian 5,8

Osobiste zaproszenie

Zwiastujemy, że zbawienie Jezusa to nie tylko przebaczenie grzechów i pojednanie z Bogiem, ale również wejście w proces zbawienia, który trwa przez całe nasze życie. Wierzymy, że po pojednaniu przez śmierć Jezusa, będziemy zbawieni przez Jego życie.

W Ewangelii Łukasza 9,23 sam Jezus tłumaczy, co oznacza być zbawionym przez Jego życie: „I powiedział do wszystkich: Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie, i naśladuje mnie.”

Jest to osobiste zaproszenie.

„Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie jego.”

List do Rzymian 5,10

Jednak każdy musi sam zdecydować, czy chce naśladować Jezusa

Jezus mówił o krzyżu, zanim został ukrzyżowany na Golgocie. Dlatego też branie krzyża na siebie jest czymś, co musimy czynić każdego dnia i jest to część codziennego życia dla tych, którzy naśladują Jezusa.

Apostoł Paweł dał świadectwo, że jest ukrzyżowany z Chrystusem.

W ten sposób ci, którzy podążają za głosem Jezusa, doświadczają krzyża, jako mocy, która powoduje, że myśli i czyny, mające negatywny wpływ zarówno na relacje międzyludzkie, jak i relacje z Bogiem stopniowo zostają usunięte.

Ten rozwój trwa przez całe nasze życie.

„Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie.”

List do Galacjan 2,20

„Ukrzyżowany” oznacza:

Nasze zrozumienie tych słów Jezusa i Pawła jest takie, że powinniśmy odmówić tej samolubnej, grzesznej istocie kontroli nad naszymi myślami i postępowaniem – na tyle, na ile jesteśmy tego świadomi. Prędzej czy później, ta ukrzyżowana istota umrze – zniknie z naszej osoby.

Proces trwający przez całe życie

Zwiastujemy, że równolegle z usuwaniem samolubnej, grzesznej istoty, człowiek powinien rozwijać się w dobrych myślach i uczynkach, a tym samym stopniowo przyjmować istotę, którą miał sam Jezus.

Osobiste doświadczenia

Nasze nauczanie kładzie nacisk na to, czego człowiek osobiście doświadcza i przeżywa dzięki posłuszeństwu przykazaniom Jezusa i obietnicom, które przychodzą wraz z tym posłuszeństwem.

To również prowadzi nas do odpocznienia od trosk i zmartwień, gdyż wszystko służy ku dobremu tym, którzy Boga miłują.

Wszyscy, którzy podążają za Jezusem i codziennie biorą na siebie swój krzyż, osobiście doświadczą Bożej miłości i opieki, jak również Jego karcenia i prowadzenia.

To sprawia, że stajemy się mocni w wierze i mamy pewność w nadziei, że Boże obietnice się spełnią.

„A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani.”

List do Rzymian 8,28

Powrót Jezusa

Zwiastujemy, że Boży plan zbawienia zostanie ukończony, gdy pewnego dnia Jezus powróci na ziemię i osądzi żywych i umarłych według ich uczynków.

W tym dniu każdy człowiek przyzna, że sąd ten jest prawdziwy i sprawiedliwy.

Wieczne królestwo

Bóg ustanowi wieczne królestwo, w którym grzech nie będzie już dłużej panował, a co za tym idzie, nic już nie zniszczy ludzkiego szczęścia.

Zaproszenie do zbawienia jest więc zaproszeniem do uwolnienia od mocy grzechu, który przynosi jedynie smutek i nieszczęście.

To królestwo zaczęło się już kształtować w tych, którzy naśladują Jezusa. Dlatego z wiecznej perspektywy ludzkie trudności i próby są krótkotrwałe i lekkie.

Mamy zaproszenie, by wejść do prawdziwego i szczęśliwego odpocznienia w Królestwie, które będzie trwać na wieki.

 

Ten artykuł został po raz pierwszy opublikowany na oficjalnej stronie Brunstad Christian Church.