Organami statutowymi zboru są:

 1. Ogólne Zgromadzenie Członków – najwyższy organ Zboru. Zwoływane jest przynajmniej raz w
  roku, podejmuje strategiczne uchwały, zatwierdza sprawozdania finansowe Zboru i dokonuje
  wyboru Rady Starszych.
 2. Rada Starszych – prowadzi sprawy bieżące Zboru. Jej członkowie reprezentują Zbór na
  zewnątrz zgodnie z ze Statutem
 3. Komisja Rewizyjna – organ kontrolny Zboru, nadzorujący działalność szczególnie w sprawach
  finansowo-gospodarczych.


Zbór wspólnie reprezentują na zewnątrz Przełożony i Sekretarz.
Dokumenty wiążące Zbór pod względem finansowym podpisują łącznie Przełożony i Skarbnik.

Rada starszych

Funkcja 

Imię i nazwisko

Przełożony 

Piotr Pilch

Sekretarz 

Leszek Czyż

Skarbnik 

Roman Szalbot

Członek 

Jerzy Polok

Członek 

Witold Czyż

Członek 

Jan Kędzior

Członek 

Jerzy Wrzecionko

Komisja rewizyjna

Funkcja 

Imię i nazwisko

Członek 

Bronisław Bujok

Członek 

Czesław Podżorski

Członek 

Jarosław Wisełka