Jesteśmy grupą chrześcijańską liczącą 335 członków, zamieszkałą na terenie Śląska Cieszyńskiego oraz w okolicach Wrocławia. Zgromadzamy się zazwyczaj 3 razy w tygodniu w niedzielę, środę oraz piątek na zebraniach młodzieżowych. Podczas tych nabożeństw słuchamy Słowa Bożego, osobistych świadectw, śpiewamy oraz wspólnie się modlimy. Jesteśmy wdzięczni za społeczność i zbudowanie, którego doświadczamy za każdym razem, gdy jesteśmy razem.

Fundament naszej wiary

Wierzymy w Trójjedynego Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego oraz ewangelię zwiastowaną przez Jezusa Chrystusa 

Wierzymy w Biblię, jako Pismo Święte i natchnione Słowo Boże. Ona zawiera wszystko, czego człowiek potrzebuje do zbawienia i jest dla nas największym autorytetem i podstawą naszego działania.

Możemy zostać zbawieni tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa.

Biblia uczy nas, że przebaczenie grzechów osiągniemy tylko przez tę wiarę, bez naszych uczynków lub zasług. (Rzym. 3,24.28.)

Jako chrześcijanie, jesteśmy powołani również do tego, by wstępować w ślady Jezusa Chrystusa i być jego uczniami. (1 Ptr. 2,21)

Wyznajemy, że przez Bożą łaskę i prowadzenie Ducha Świętego, możemy żyć w ciągle postępującym uświęceniu. (Fil. 3, 7-8; Hebr. 12.14.)

Tutaj więcej o tym, w co wierzymy.

Nasze wartości

Wszystkim ludziom okazujemy szacunek i poszanowanie ich wartości. Respektujemy wolność samostanowienia, zarówno w sprawach dotyczących wyborów politycznych, jak również kształtowania życia rodzinnego.

Przez przekazywanie wartości chrześcijańskich przyczyniamy się do tego, że nasi członkowie stają się odpowiedzialnymi oraz zaangażowanymi obywatelami i w ten sposób wnoszą pozytywny wkład w nasze społeczeństwo.

Wszystkim ludziom okazujemy miłość i troskę.

Zgodnie z poleceniem misyjnym, przekazanym nam przez Jezusa, zachęcamy ludzi do naśladowania Go i życia jako Jego uczniowie.

Małżeństwo między mężczyzną i kobietą oraz wyrastająca z niego rodzina jest rdzeniem funkcjonującego społeczeństwa. Dlatego zależy nam na zdrowym rozwoju rodziny, a zwłaszcza dzieci.

Potępiamy przemoc, mobbing i wszelkiego rodzaju nadużycia, w tym brutalne i napastliwe zachowanie, zwłaszcza wobec dzieci i kobiet, a także pornografię i wszelkie formy poniżania seksualnego.
Dlatego też nie tolerujemy wśród nas karalnych, umyślnych wykroczeń; Współpraca z organami państwa jest na tym polu dla nas niezbędna.
Tworzymy atmosferę, w której osoby poszkodowane mogą bezpiecznie i w zaufaniu otrzymać pomoc.

Zależy nam na tym, aby młodzież przeżywała szczęśliwe dzieciństwo i dorastanie. Dlatego praca z dziećmi i młodzieżą ma dla nas kluczowe znaczenie.
Cenimy różnorodny zakres działań i aktywności, także na poziomie krajowym i międzynarodowym. Dzieci i młodzież powinny rozwijać się w niezależne osobowości zgodnie ze swoimi możliwościami i umieć samodzielnie brać na siebie odpowiedzialność. Tworzymy warunki, które umożliwiają następnemu pokoleniu życie w społeczności o dobrych warunkach ramowych.