Kościoła Aktywnych Chrześcijan w Rzeczypospolitej Polskiej

Misja i cele

KOACh jest kościołem chrześcijańskim, który w paragrafie 1. swojego Statutu określa się jako chrześcijański związek wyznaniowy:

Kościół Aktywnych Chrześcijan w Rzeczpospolitej Polskiej, zwany dalej w Statucie Kościołem, jest dobrowolnym związkiem wyznaniowym chrześcijan, wyznających nowotestamentowe zasady wiary.

Celem KOACh jest wspieranie członków w prowadzeniu chrześcijańskiego życia w praktyce w ich codziennych okolicznościach.

Zadania, jakie sobie stawia KOACh, określa paragraf 6. Statutu:

Zadaniem Kościoła jest:

  1. pielęgnowanie życia chrześcijańskiego wśród członków, ich rodzin, jak również wśród sympatyków
  2. nauczanie i szerzenie znajomości Pisma Świętego
  3. chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży.

W tym celu urządza Kościół publiczne nabożeństwa z usługą Słowem Bożym.

Metody realizacji celów

Cotygodniowa organizacja następujących zebrań:

  • Niedzielne nabożeństwo kościelne dla wszystkich grup wiekowych
  • Szkoła niedzielna dla dzieci
  • Spotkania dla młodzieży

Przedsięwzięcia comiesięczne lub rzadsze:

  • Konferencje chrześcijańskie z seriami nabożeństw, najczęściej w weekendy, przy udziale zborów z innych miejscowości
  • Międzynarodowe konferencje chrześcijańskie z gośćmi z krajów ościennych i nie tylko.

Źródło i wykorzystanie funduszy

KOACh pozyskuje fundusze poprzez darowizny własnych członków, a także od firmy Omti, w której KOACh posiada 100% udziałów.

Środki przeznaczane są na pokrycie kosztów bieżących KOACh, w tym

  • Koszty utrzymania i koszty eksploatacji obiektu
  • Remonty budynków kościelnych
  • Koszty związane z pracami przygotowawczymi (np. honoraria dla architektów) w związku z planowaną budową nowego budynku Zboru w Ustroniu
  • Praca misyjna w kraju i zagranicą
  • Koszty działalności zborowej, np. wydatki na szkołę niedzielną, organizację konferencji

Budżet na następne lata

Kwoty w 1 000 PLN.
 

Wpływy
Rok 2022 Rok 2023
Darowizny członków 1 300 1 400
Darowizny zewnętrzne 650 650
Wpływy z własnej firmy 1 000 300
RAZEM 2 950 2 350
   
Rozchody Rok 2022 Rok 2023
Budowa 500 200
Utrzymanie obecnego obiektu 500 600
Działania statutowe Kościoła 1 000 1 000
Wsparcie misji Chrześcijańskiej 500 500
RAZEM 2 500 2 300
   
   
Saldo
450 50

Zarządzanie aktywami finansowymi

KOACh posiada kapitał własny, a także dysponuje kilkoma aktywami (nieruchomości/kaplice), które umożliwiają finansowanie wyżej wymienionych celów. Za utrzymanie aktywów i zarządzanie finansami odpowiada Zarząd – Rada Starszych.

Wynagrodzenie Rady Starszych (Zarządu)

Rada Starszych nie otrzymuje wynagrodzenia.